มหกรรมกีฬา 2 มหาสมุทรสุดยิ่งใหญ่ "Air Sea Land Southern International Sports Tourism Festival 2022" พร้อมดึงนักกีฬาไทย-ต่างชาติร่วมพลิกฟื้นเศรษฐกิจด้วย Sports Tourism นำร่อง 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

1 กรกฎาคม 2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) เป็นประธานในงานแถลงข่าวการแข่งขันมหกรรมกีฬา 2 มหาสมุทรสุดยิ่งใหญ่ "Air Sea Land Southern International Sports Tourism Festival 2022" โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ (ททท.) ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ร่วมในพิธี ณ โรงแรมแกรนด์โฟร์วิงส์ ศรีนครินทร์

     รมว.พิพัฒน์ กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ.2563 ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการท่องเที่ยว และการจัดการแข่งขันกีฬา ซึ่งถือเป็นหนึ่งยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย รัฐบาลโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ได้มีนโยบายให้การส่งเสริม สนับสนุนพื้นที่ในยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยเฉพาะจังหวัดในรอบทะเลอันดามันและอ่าวไทย เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ และสนับสนุนผู้ประกอบการด้านการกีฬา และการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นสถานที่พัก การเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่จัดกิจกรรมกีฬา ร้านค้า ด้วยการจัดมหกรรมการแข่งขันกีฬาและการท่องเที่ยวรวมไว้ด้วยกัน รัฐบาลจึงได้อนุมัติงบประมาณในการจัดมหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา  2 มหาสมุทร หรือ Air Sea Land Southern International Sports Tourism Festival โดยได้รับงบประมาณ การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 125 ล้านบาท และจากสำนักงบประมาณ จำนวน 52 ล้านบาท เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขัน จำนวน 12 ชนิดกีฬา และกิจกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในพื้นที่นำร่อง 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี โดยคาดการณ์ว่าจะทำให้เกิดการหมุนเวียนรายได้หรือเศรษฐกิจในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10 เท่าของงบประมาณที่ลงทุน  นอกจากนี้การจัดการแข่งขันมหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา 2 มหาสมุทร ยังก่อให้เกิดผลลัพธ์ในมิติด้านสังคมที่ต้องการส่งเสริม และกระตุ้นให้เยาวชน ประชาชนได้ชื่นชอบในการเล่น และชมกีฬา จนสามารถพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นนักกีฬาในอนาคตได้

     ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดการแข่งขัน เราได้ประสานงานกับทั้ง 7 จังหวัดเรียบร้อยแล้ว โดยมีสมาคมกีฬาของจังหวัดนั้น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการประสานงานในพื้นที่ รวมถึงได้ทำงานร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยทั้ง 12 ชนิดกีฬา เพื่อทำให้การแข่งขันเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยกีฬาที่แข่งขันก็จะครบทุกมิติทั้งทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ ได้แก่ กีฬากระดานโต้คลื่น เจ็ตสกี เทคบอลชายหาด ฟุตบอล วอลเลย์บอลชายหาด ปันจักสีลัตชายหาด กีฬาทางอากาศ วิ่งเทรล ไตรกีฬา Adventure Race อีสปอร์ต และโมโตคลอส รวมถึงกกท. ยังสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ทั้งจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสื่อออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างๆ  เพื่อให้เกิดการรับรู้ ติดตาม ของผู้รับชม รวมถึงการเข้าร่วมการแข่งขันของนักกีฬาทั้งในและต่างประเทศในแต่ละชนิดกีฬาอีกด้วย

     นอกจากนี้ กกท. โดยฝ่ายกีฬาภูมิภาค ยังได้จัดกิจกรรม Air Sea Land Expo ใน 7 จังหวัด ที่จะประกอบไปด้วยออกร้านค้า อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การบริการท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์หรือบริการจากภูมิปัญญาของผู้ประกอบการในพื้นที่ และกิจกรรมสันทนาการควบคู่ไปกับการจัดการแข่งขันกีฬา  เพื่อสนับสนุนการใช้จ่ายและให้เกิดระบบหมุนเวียนเศรษฐกิจ รวมไปถึงการทำงานร่วมกับจังหวัดทั้ง 7 จังหวัด และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมชมกีฬาและท่องเที่ยว ในช่วงตลอดระยะเวลาของการจัดการแข่งขันอีกด้วย

     ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ  กล่าวว่า กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนในเรื่องของกิจกรรมกีฬา ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม Air Sea Land ในครั้งนี้ เพราะว่าเรามั่นใจและเชื่อว่ากีฬาจะนำคนมาอยู่รวมกัน เมื่อคนมาอยู่รวมกัน ก็จะมีการบริโภค มีการเดินทาง ซึ่งแน่นอนทำให้เราเห็นเป้าหมายในการส่งเสริมทั้งในมิติของเศรษฐกิจในพื้นที่และจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงอีกด้วย รวมถึงมิติด้านสังคมในการส่งเสริมกีฬา และที่สำคัญ 7 จังหวัดภาคใต้ ถือเป็นโครงการนำร่อง เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬาและการท่องเที่ยวไปด้วยกันในพื้นที่ต่อๆ ไปในอนาคต เช่น อาจจะเป็นเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมทองคำ หรือพื้นที่อื่นๆ ที่กองทุนฯ สามารถเข้าไปมีส่วนร่วม เพราะฉะนั้นกองทุนฯ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการแข่งขันกีฬา ในมหกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา 2 มหาสมุทร หรือ Air Sea Land Southern International Sports Tourism Festival จะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง
แชร์บทความ :