ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา