สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2565 (จำนวนยอดสะสมเบื้องต้น) ( International Tourist Arrivals to Thailand 2022) (Jan - Dec)