สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ม.ค. - ต.ค. ปี 2566 (เบื้องต้น) ( International Tourist Arrivals to Thailand Jan - Sep 2023)