สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2566 (จำนวนยอดสะสมเบื้องต้น) ( International Tourist Arrivals to Thailand 2023) (Jan - July)