สถิติด้านการท่องเที่ยว ปี 2559 (Tourism Statistics 2016)
สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2559 (TOURISM RECEIPTS FROM INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS) สรุปรายจ่ายการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางออกนอกประเทศ ปี 2559 (TOURISM EXPENDITURE BY OUTGOING THAI TRAVELLERS) สถิตินักท่องเที่ยวภายในประเทศ ปี 2559 (จำแนกตามภูมิภาคและจังหวัด) (Domestic Tourism Statistics ( Classify by region and province)) สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ( International Tourist Arrivals to Thailand) สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ณ สนามบินดอนเมือง ( International Tourist Arrivals to Thailand at Bangkok International) สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (International Tourist Arrivals to Thailand at Suvarnabhumi International Airport)