สถิตินักท่องเที่ยวภายในประเทศ ปี 2559 (จำแนกตามภูมิภาคและจังหวัด) (Domestic Tourism Statistics ( Classify by region and province))