สถิตินักท่องเที่ยวภายในประเทศ ปี 2562 (จำแนกตามภูมิภาคและจังหวัด) ( Domestic Tourism Statistics Q1-Q4 ( Classify by region and province))