สถาบันการพลศึกษา

9 พฤษภาคม 2551

มาตรา 7 ให้สถาบันการพลศึกษาเป็นสถาบันอุดมศึกษามี วัตถุประสงค์ ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นันทนาการ และบุคลากรในด้านที่เกี่ยวข้อง มีภารกิจทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการ การให้บริการชุมชน การใช้และพัฒนาเทคโนโลยี เสริมสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้แก่ทองถิ่น ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา นันทนาการ และบุคคลที่ มีความบกพร่องทางร่างกาย รวมถึงการ ทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย
แชร์บทความ :