โครงสร้างหน่วยงาน ภารกิจหน้าที่ตามกฎหมาย

26 มิถุนายน 2557

หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวง
 
กรมการท่องเที่ยว
กรมพลศึกษา
 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
การกีฬาแห่งประเทศไทย
 
 
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน)
 
ผู้บริหาร
รัฐมนตรี
ที่ปรึกษารัฐมนตรี
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง
เลขานุการรัฐมนตรี
โฆษกกระทรวง
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รองปลัดกระทรวง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์
อธิบดีกรมการท่องเที่ยว
อธิบดีกรมพลศึกษา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน)
 
แชร์บทความ :